“ปากคลองก้าวไกล ประชาร่วมใจ มุ่งมั่นพัฒนา”
 
จดหมายข่าว
เรื่อง : จ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ สถานที่นัดหมาย ม.๑
  รายละเอียด :
 
ประกาศเมื่อวันที่ 05 มกราคม. 2560  :: จำนวนผู้อ่าน 12 คน   
 
ถนนควนขนุน - ทะเลน้อย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง โทรศัพท์ 074-672291 โทรสาร 074-672292
Copyright © 2006 - 2013 WWW.MAKOKNUACITY.GO.TH Allright reserved.