กฎหมาย และระเบียบของ อปท.ที่ควรรู้
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
81
06 ก.ค. 2562
2 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
06 ก.ค. 2562
3 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขถึงฉบับที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
82
09 มิ.ย. 2562
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
01 พ.ค. 2562
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3)พ.ศ.2543) ดาวน์โหลดเอกสาร
83
09 เม.ย. 2562
6 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
16 ก.พ. 2562
7 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ดาวน์โหลดเอกสาร
82
06 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1