กฎหมาย และระเบียบของ อปท.ที่ควรรู้
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
47
19 ม.ค. 2565
2 พระราชกฤษฎีกา กำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ ดาวน์โหลดเอกสาร
36
05 ม.ค. 2565
3 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
140
06 ก.ค. 2562
4 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
06 ก.ค. 2562
5 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 (แก้ไขถึงฉบับที่2) ดาวน์โหลดเอกสาร
141
09 มิ.ย. 2562
6 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2547 ดาวน์โหลดเอกสาร
143
01 พ.ค. 2562
7 ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2541 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่3)พ.ศ.2543) ดาวน์โหลดเอกสาร
141
09 เม.ย. 2562
8 พระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
16 ก.พ. 2562
9 พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 ดาวน์โหลดเอกสาร
138
06 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : 1